We help the world growing since 1991

Habarlar

 • WHAT ARE THE MISUNDERSTANDINGS IN THE USE OF NON-ASBESTOS BOARD

  “ASBESTOS” tagtasynyň ulanylyşynda ýalňyşlyklar näme?

  1. Asbest däl tagtany saýlamak hökman dogrymy?Ilki bilen gymmat bahaly gazetler, esasanam asbest däl tagta laýyk däl.Dürli süýüm dürli rezin bilen garylýar we ulanylyş ýagdaýy gaty üýtgeşik.Mysal üçin, aradan ýasalan gap ...
  Koprak oka
 • WHAT ARE THE MAIN PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF NON-ASBESTOS BOARD?

  “ASBESTOS” tagtasynyň esasy ýerine ýetiriş aýratynlyklary näme?

  Asbest däl tagta, ösen önümçilik tehnologiýasyna esaslanýan ajaýyp öndürijiligi bolan asbestsiz materialdyr.Synagdan soň, esasan, import edilýän asbestsiz materialy çalşyp biler.Aramid süýüminden, sellýuloziki süýümden, sintetiki mineral süýümden, ýaga çydamly ýelimden, ...
  Koprak oka
 • HOT SALE: ANTI-NOISE SHIM MATERIAL

  IOT GOWY SATYLMAK: ANTI-SÖISGI SHIM MATERIAL

  Awtoulag sesine garşy öwüşgin, döwülende sesi azaltmak ýa-da ýok etmek üçin ulanylýan garnituralardan biridir.Şowhuna garşy parlak arakesme ulgamynyň bir bölegi.Şowhuna garşy ýalpyldawuk ulgam esasan tormoz örtüginden (sürtülme blok materialy), arka plastinka (metal bölegi) we ýalpyldawukdan ýasalýar.Bilen birleşdirildi ...
  Koprak oka
 • HOT SALE: RUBBER COATED METAL

  IOT GOWY SATYLMAK: RUBBER örtülen METAL

  2005-nji ýylda rezin bilen örtülen metal bölümini döretdik, şol ýyl esasy enjamlary Fransiýadan, Germaniýadan we Japanaponiýadan import etdik.2011-nji ýylda bu kompaniýa Hytaýda kauçuk örtükli metal birleşme tagtasyny üstünlikli ösdürdi we ilkinji awtomatlaşdyrylan rezin örtükli metal rulonlary p ...
  Koprak oka
 • PASSING THE FIRE TEST OF API STANDARD 6FB

  API STANDARD 6FB-iň IRANGYN SAKYNY GEÇMEK

  Asbest däl süýümli önümiň 2021-nji ýylyň 5-nji martynda 2019-njy ýylyň Dördünji neşiriniň API Standard 6FB-iň ýangyn synagyndan geçmegi üçin uly üstünlik. Synag abraýly “armarmouth Research and Technology, LLC” tarapyndan geçirildi. we dünýädäki ýangyn synag laboratoriýasy.Th ...
  Koprak oka
 • SUPERIOR SEALING SOLUTIONS, ALL KINDS OF SEALING MATERIALS

  ÜPJÜNÇILIK MÖHÜRÇILIK ÇÖZGÜLLERI, MÖHÜRMEK MATERIALLARYNYLD HEMMESI

  Möhürleýji materiallar, häzirki zaman durmuşynda howpsuzlygyň we hiliň düýp manysydyr.Zawodymyz asbest däl süýümli list we rezin örtükli metal görnüşi üçin gazly material öndüriji.1991-nji ýyldan bäri möhürleýji materiallary öndürmek we ösdürmek boýunça köp ýyllyk taryhymyz bar. Indi biz famou ...
  Koprak oka
 • WE HAVE INNOVATED THICK RUBBER COATING RUBBER COATED METAL COILS

  BU RUBBER örtükli RUBBER örtükli metaldan ýasalan örtükleri täzeledik

  Öňdebaryjy gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen iki tarapynda NBR rezin örtükli sowuk togalanan polatdan ýasalan rezin örtükli metal kompozitiň galyň rezin örtük materialy.Şok siňdiriş köýnekleri, ses sesi azaldýan köýnekler, tormoz ulgamy üçin titremäni damper we bahar esbaplary we ş.m. üçin amatly ... '
  Koprak oka
 • What will happen if the cylinder head gasket is broken

  Silindriň kellesi döwülse näme bolar

  Dwigatel silindrli kassetany ýakmak we gysyş ulgamynyň howadan syzmagy ýygy-ýygydan şowsuzlyklardyr.Silindrli kassanyň ýanmagy motoryň iş ýagdaýyny çynlakaý ýaramazlaşdyrar, hatda işlemez we käbir degişli böleklere ýa-da böleklere zeper ýetirip biler;gysyşda we güýç urgusynda ...
  Koprak oka
 • What to pay attention to when installing the cylinder head gasket

  Silindrli kassetany guranyňyzda nämä üns bermeli

  1. Çekip bolmajak sintetiki kauçuk, suwuklyk ýaly görnüşini üýtgedip biler.Elbetde, akyp bilmeýär.Deformasiýasyny basýan gysyjy güýç ýok bolanda, öňki görnüşine gaýdyp biler (ýagny gysyş prosesinde gazanyň göwrümi üýtgemez. Üýtget, ...
  Koprak oka
 • What to do if there is a problem with the engine cylinder head gasket

  Dwigatel silindrli kassetada näsazlyk bar bolsa näme etmeli

  Silindriň kellesi zaýalananda ýa-da berk möhürlenmedik ýagdaýynda, hereketlendiriji kadaly işlemeýär we derrew çalşylmaly.Specificörite ädimler aşakdakylar: 1. Vananyň gapagyny we gapagyny aýryň.2. Vananyň roker goltugyny aýyryň we klapan itek taýagyny çykaryň.3. uallyuwaş-ýuwaşdan gowşadyň ...
  Koprak oka
 • Several matters needing attention in the installation of gaskets

  Gazetleri oturtmakda üns berilmeli birnäçe mesele

  Gabyk, “ylgamak, çykarmak, dammak we syzmak” çözýän statiki möhürleýji bölekdir.Bu statiki möhürleme görnüşlerine görä, statik möhürleýiş gurluşlary köp bolansoň, tekiz gazetler, elliptik gazetler, obýektiw gazetler, konus gazetleri, suwuk gazetler, O halkalar we dürli öz-özüňiz ...
  Koprak oka
 • Performance after cylinder head gasket failure

  Silindrli kassanyň şowsuzlygyndan soň öndürijilik

  Maşyn sürüp barýarka döwülse, şowsuzlygyň köp sebäbi bar we her bölegi şowsuz bolup biler.Silindrli kassanyň näsazlygy bilen näme bolar?Jikme-jik ýagdaýy öndürijimiz size berer.Geliň, tanyşdyraýyn.Sebäbi silindrli gazykda sealin funksiýasy bar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2