We help the world growing since 1991

“ASBESTOS” tagtasynyň ulanylyşynda ýalňyşlyklar näme?

1.Bolýarmy?gymmat saýlamak hökman dogryasbest däl tagta?

 Ilki bilen, gymmat bahaly gazetler hökman laýyk däl, esasanamasbest däl tagta.Dürli süýüm dürli rezin bilen garylýar we ulanylyş ýagdaýy gaty different.Mysal üçin, aramid süýüminden we nitril rezinden ýasalan gap, has umumy we ondan has gymmatösümliksüýümli gapdan ýasalanösümliksüýüm we haýwan ýelimi. Bbelli bir şertlerde,ýaly, d bilentizlendiriji, dişliwetemperatura bolanda ýaglaýjy ýagwe basyşdälgaty gowybeýik, tgök önüm süýümli gaplary ulanmak tygşytly we elýeterli.Şeýlelik bilen tbu ýerde aramid süýümli nitril rezin ulanmagyň zerurlygy ýokasbest däl tagta.

Ikinjiden,asbest däl tagta is aumumy sözler.Dykylyk rezin gaplar we giňeldilen PTFE gazetleri bolup bilerhem diýilýär asbest däl tagta, ýöne bahalaryolarbolup durýargaty gowytapawutlanýarce.Şol sebäpden, gap öndürijiler müşderileriň dürli amaly we iş şertlerine görä amatly tygşytly çözgütler kabul ederler.

2. Nebite çydamly bolýançaasbest däl tagta gowy, başga talaplar ýokmy?

Enjamlaryň köpüsi zerurgazetlerasbest däl tagta.Müşderileriň köpüsi, beýlekisiz nebite çydamly gazetler gerek diýýärlertalaplary.Aslynda nebitiň köp görnüşi bar,ýaly: ýag, çalgy ýagy, dwigatel ýagy, benzin, dizel, transformator ýagy, tar, mineral ýag, gidrawliki ýag, agaç ýagy we ş.m. Dürli ýaglar möhürlenmek üçin dürli gazetleri talap edýär.Şonuň üçin umumylaşdyryp bolmaz.Maksatly möhürleme çözgüdi bilen üpjün etmek üçin ýörite ýagy tapawutlandyrmaly.


Iş wagty: 11-2021-nji maý