We help the world growing since 1991

Biz hakda

“Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd.”

Milletiň ýokary derejeli güýji markasy

“Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd.” (öňki “Yantai Ishikawa Gasket Co., Ltd.” mundan beýläk “Kompaniýa” diýlip atlandyrylýar) 1991-nji ýylda “Yantai Asbestos Products General Factory” we Japanaponiýa “Ishikawa Gasket Co.”, bilelikdäki kärhana hökmünde döredildi. Ltd. Hytaýda 70-den gowrak kompaniýa üçin tehniki goldaw berýär.German FEV we Awstriýanyň AVL Konsalting kompaniýasynyň tassyklanan kompaniýasy, Şandong welaýatynyň antantaý şäheriniň Zhifu etrabynyň APEC tehnologiýa senagat parkynda ýerleşýär.100-den gowrak inersener we tehnikany goşmak bilen 500-den gowrak işgär bar.Zawod 74,000 inedördül metr meýdany tutýar., 40,000 inedördül metr gurluşyk meýdanyny goşmak bilen.

2

1991

Kompaniýa guruldy

3

Tehniki goldaw beriň

70-den gowrak içerki kompaniýa

5

Germaniýanyň FEV Awstriýa AVL

Maslahat beriji kompaniýalary tassyklamak

Soňky ýyllarda kompaniýa önümiň gurluşyny işjeň düzdi we artykmaçlyklary we ösüş perspektiwalary bilen önümleriň gözleg we gözleg işlerine ünsi jemläp, içerki özgertmeleri amala aşyrdy."Meňzeş önümler, meňzeş amallar we şol bir bazar" ýörelgesine esaslanyp, kompaniýa bar bolan çeşmelerden doly peýdalanýar.Kompaniýa tarapyndan öndürilen we öndürilen dürli möhürleýji gaplar, rezin bölekler, ýylylyk galkanlary, süýümli möhürleýji listler, rezin örtükli listler we beýleki önümler dürli täjirçilik ulaglarynda, ýolagçy awtoulaglarynda, gämilerde, umumy tehnikalarda, nebithimiýa, ýylylyk energiýasynda giňden ulanylýar. stansiýalary we beýleki zerurlyklar Möhürli meýdan.Hytaý sürtülme möhürleýji materiallar birleşiginiň başlygynyň orunbasary we Içerki ýangyç hereketlendirijiler birleşiginiň köp silindrli kiçi dizel hereketlendiriji geňeşiniň başlygynyň orunbasary.Möhür önümlerini öndürmekde ýöriteleşen içerki kompaniýalardan biridir.

Kompaniýa Japaneseaponiýanyň Ishikawa tehnologiýasy we önümçilik liniýalary bilen tanyşdyrdy, daşary ýurt ösen dizaýn düşünjelerini we önümçilik proseslerini siňdirdi we siňdirdi we üznüksiz garaşsyz innowasiýa arkaly önüm öndürmekde, synag etmekde, önümçilikde we gözlegde bu pudakda öňdebaryjy ornuny saklamagyny dowam etdirdi.Içerki we daşary ýurt OEM-leri bilen bir wagtda ösmek ukybyna eýe.Häzirki wagtda kompaniýanyň dizaýn tehnologiýasy, önümçilik tehnologiýasy we synag tehnologiýasy kämilleşmegini dowam etdirýär we önümleri yzygiderli täzelenýär we giňeldilýär.Senagatda öňdebaryjy möhürlenen laboratoriýa gurdy we esasy hereketlendiriji zawody bilen bir wagtyň özünde ösmek ukybyny hemişe saklady.Kompaniýanyň esasy bäsdeşlik ukyby yzygiderli ýokarlandy.

Kompaniýanyň filosofiýasy

Halkara daşky gurşawy goramagyň ösüş tendensiýasyna uýgunlaşmak üçin kompaniýa "innowasiýa" we "daşky gurşawy goramak" düşünjesiniň ösüş strategiýasyny çuňlaşdyrdy, daşky gurşawy goramak we hünär arassaçylygyna eýerdi we asbest däl we metallaşdyrylmagyny amala aşyrdy. önümleri.Önümler pes zyňyndylaryň we gaýtadan işlemegiň talaplaryna laýyk gelýär we pudakda daşky gurşawy goramak üçin jogapkärdir.Jemgyýetçilik jogapkärçiligi.Geljekde kompaniýa "meňzeş önümler, meňzeş amallar we şol bir bazar" ýörelgesine esaslanyp, marka, tehnologiýa, esasy gözleg, zehin, dolandyryş we ş.m. artykmaçlyklaryny doly oýnar. möhürlemek we önüm bilen baglanyşykly gözlegleri we bazary ösdürmek üçin içerki ýangyç dwigatelleriniň, sowadyjy we kondisioner kompressorlarynyň, howa kompressorlarynyň, nebithimiýa önümleriniň, umumy tehnikalaryň we beýleki pudaklaryň önüm çyzygyny we bazar giňişligini giňeltmek we kompaniýanyň dowamlylygyny saklamak; we sagdyn ösüş.

Kompaniýa hemişe kämillik we üznüksiz gowulaşmak işewürlik pelsepesine eýerer, "möhür bilen jemgyýete hyzmat etmegiň" korporatiw gymmatyna eýerer, "ygtybarly möhürlemek" korporatiw wezipesini ýerine ýetirer we "öňdebaryjy" bolmak baradaky korporasiýa garaýşyny dowam etdirer. möhürleme hünärmeni we birinji derejeli kärhana hemişelik ", Müşderiniň zerurlyklaryna ünsi jemlemegi, ösdürmegi we täzelenmegi dowam etdiriň, müşderilere kanagatlanarly möhürleme çözgütleri we hyzmatlary hödürläň we içerki we daşary ýurtly müşderileriň gelmegini we ýol görkezmegini mähirli garşylaň.