We help the world growing since 1991

“ASBESTOS” tagtasynyň esasy ýerine ýetiriş aýratynlyklary näme?

Asbest däl tagtaÖsen önümçilik tehnologiýasyna esaslanýan ajaýyp öndürijiligi bolan asbestsiz materialdyr.Synagdan soň, esasan, import edilýän asbestsiz materialy çalşyp biler.Aramid süýüminden, sellýuloziki süýümden, sintetiki mineral süýümden, ýagyň çydamly ýeliminden, degişli funksional goşundylary goşup, togalanmak usuly bilen ýasalýar.Onda nämetheöndürijilik aýratynlyklaryof nasbest tagtasynda?Indi muny jikme-jik tanyşdyralyň.

1. Esasannasbest tagtasynda Budaşky gurşawy goramak boýunça täze materiallarhaýsyEuropeewropa we Amerika ýaly iri ösen sebitlere eksport edilip bilner.

2. Gowy temperatura garşylygy, basyşa garşylyk we gysylma çydamlylygy.

3. Giň ulanylyşy, ýag garşylygy, orta garşylyk we howanyň berkligi.It ýaglar, umumy gaz, suw, bug we ş.m. bilen baglanyşykly ulanylyp bilner.

4.Nasbest tagtasynda mýokary mehaniki güýji bolan ateriallarbolup durýarkesmek we şekillendirmek aňsat.

5. Asbest-mugtof nasbest tagtasyndahünärmen edara tarapyndan tassyklamak; phünär guramasy tarapyndan eşek ROHS şahadatnamasy.

Aboveokardaky mazmun, ýerine ýetiriş aýratynlyklarynyň käbiriasbest däl tagtasize hödürledik. It'sagysgaça tanyşdyryňüçinsen şu ýerde, Menemf has köp önüm maglumatlary bilmek isleseňiz, web sahypamyza üns bermegi dowam etdirip bilersiňiz;has köp islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin önüm bilimlerini täzelemegi dowam etdireris.


Poçta wagty: Maý-07-2021